Όροι χρήσης

Όροι χρήσης τελικού χρηστή για το λογισμικό ISONtests

Η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της ISON Psychometrica (η "Άδεια") είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στην ISON Psychometrica, με αντικείμενο τα προϊόντα λογισμικού ISONtests, παρεχόμενα αποκλειστικά από την ISON Psychometrica και τις εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό. Τα ISONtests περιλαμβάνουν λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνουν συναφή μέσα αποθήκευσης και ψηφιακής μετάδοσης πληροφορίας, βάσεις δεδομένων, πίνακες με νόρμες, μαθηματικές εξισώσεις, κείμενα, ερωτηματολόγια και άμεση ("online") ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση ("ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ"). Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση, κάνετε λήψη, εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις.

Ρητά συμφωνείται ότι παραχωρείται μόνον άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του πακέτου λογισμικού ή των προγραμμάτων της. Περαιτέρω, η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκληθεί από τη χρήση του λογισμικού ή αν οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο χρησιμοποιεί το λογισμικό, και (γ) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του λογισμικού. Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που διανέμουν με την άδειά της το λογισμικό αυτό δεν εγγυώνται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ούτε την απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων αυτών σε οποιοδήποτε από τα προγράμματά της είτε τα τεστ της. Τα αποτελέσματα των τεστ αποτυπώνουν την εικόνα του εξεταζόμενου τη στιγμή της εξέτασης και είναι χρήσιμα ως υποθέσεις προς επιβεβαίωση και από άλλες πηγές δεδομένων (συνεντεύξεις, βιογραφικά στοιχεία, άλλες αξιολογήσεις κλπ). Τα αποτελέσματα των τεστ προκύπτουν από τις απαντήσεις του εξεταζόμενου την ώρα της εξέτασης, οπότε ενδέχεται να μην αντανακλούν την εν γένει στάση του σε άλλες περιστάσεις. Τα στοιχεία που αποτυπώνονται με τα τεστ μπορεί να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου ή από έκτακτα γεγονότα και για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα είναι αξιοποιήσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο σε συνδυασμό με την επαγγελματική κρίση ειδικών εκπαιδευμένων στη χρήση τους. Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του λογισμικού ούτε την άμεση αποκατάσταση της ορθής και πλήρους λειτουργίας του σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας. Η ISON Psychometrica και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά οποιουδήποτε αγοράζει, πωλεί, μεταπωλεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί παράνομα αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.